ΣΦΑΛΜΑ... Η ιστοσελίδα είναι σχεδιασμένη με χρήση FLASH!
Μπορείτε να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του Flash Player εδώ

Oil Paintings from Greece

Alexandra Merianou
Oil Paintings Corfu Greece

Greece Oil Paintings - Alexandra Merianou

The gallery “Oil Paintings from Greece” includes art paintings that are inspired by a great variety of themes like: •

Greek Mediterranean Scenes

Landscapes

Seascapes

Greek Mythology

Asian Myths

Classical

Modern

Abstract

Cartoon

All our paintings are 100% oil hand painted by talented artists using high-quality-oil- paints and the best quality linea canvas.

Η Αλεξάνδρα Μέριανου είναι καλλιτέχνης-ζωγράφος. Γεννήθηκε το 1953 και είναι μόνιμος κάτοικος Κέρκυρας.


CHOOSE YOUR PAINTING BROWSE OUR LARGE VARIETY OF PAINTINGS THROUGH THE DIFFERENT CATEGORIES. FIND ONE OR MORE PAINTINGS OF YOUR INTEREST AND NOTE THE PAINTING CODE AT THE BOTTOM OF THE IMAGE.
CONTACT US CLICK "CONTACT" ON THE MAIN MENU
SEND US YOUR ORDER FILL OUT THE CONTACT/ORDER FORM WITH YOUR DETAILS AND THE CODE OF THE PAINTING(S) YOU HAVE CHOSEN. CLICK ON "SEND".
WE WILL SEND YOU BILLING/SHIPPING INFORMATION WE WILL SEND YOU AN EMAIL WITH DETAILS ABOUT THE PAYMENT OPTIONS AND SHIPPING METHODS YOU CAN CHOOSE. YOU CAN CHOOSE (HOW YOU WOULD LIKE TO PAY) your payment method: • CASH ON DELIVERY • DEPOSIT INTO BANK ACCOUNT WE WILL SHIP THE PAINTING(S) TO YOU VIA HELLENIC POST AND EMAIL YOU THE TRACKING NUMBER. SHIPPING COSTS ARE NOT INCLUDED IN THE PRICE OF each PAINTING. Shipping costs may range from 3€ (Greece) or 15€ (other countries), depending on the package weight and the country of destination.
1. CHOOSE YOUR PAINTING FIND YOUR PAINTING IN OUR WORKS AND NOTE THE PAINTING CODE.
2. CONTACT US CLICK "CONTACT" ON THE MAIN MENU.
3. SEND YOUR ORDER FILL OUT THE CONTACT FORM WITH YOUR DETAILS AND THE CODE OF THE PAINTING YOU HAVE CHOSEN.CLICK ON "SEND".
4. WE SEND YOU BILLING INFORMATION WE WILL SEND YOU AN EMAIL WITH DETAILS ABOUT THE PAYMENT OPTIONS AND SHIPPING METHODS YOU CAN CHOOSE.
Oil Paintings from Greece Gallery sells quality hand-painted oil paintings and frames for homes, offices, restaurants, etc. We have assembled literally thousands of famous works of art from the classics like Leonardo Da Vinci and Claude Monet, to more contemporary oil paintings in a convenient and fun online shopping service. Choose from scores of themes, genres and artists including Van Gogh, Renoir, Gauguin and Gustav Klimt. We have a huge selection of mythology, abstract, animal, religious, still life, flower, mediteranean and landscape oil painting that are available in our collection. All of our paintings are hand-painted in oil on real canvas with only the highest quality materials and techniques and then promptly delivered to your home or office framed and ready to be hung.
We have the most beautiful modern, contemporary and abstract oil paintings. Our skilled artists hand-paint everything from famous oil paintings to custom oil paintings. All our oil paintings are made in the traditional way, by real artists who begin with a blank canvas and step by step create a beautiful hand-painted oil painting. Our artists hand paint each oil painting painstakingly and beautifully. We distinguish ourselves from the competition by avoiding the use of computer technology or printing presses --- every painting you see in our collection is crafted by human hands and created from scratch, using only the highest quality oils and canvas. We have a huge inventory of fine art oil paintings that includes impressionist and renaissance as well as Leonardo da Vinci's The Last Supper and Mona Lisa, Van Gogh's The Starry Night, and Claude Monet's flower and still life paintings. We have quite an extensive collection of Venice, dog, horse, bird, flower, landscape, and religious artwork including Jesus paintings. Oil Paintings Gallery is possibly the world's largest and most convenient repository of fine art works for sale. So if you are looking for an oil painting from the renaissance period or a more modern painting, even custom paintings, we are your one stop shop for an incredible art gallery experience that will captivate you. On our site you will find this and more. We offer Worldwide Free Shipping! Find the world of fine art oil painting reproductions at your fingertips. Oil Paintings Gallery is the fine art lovers' only Internet destination!
Find Your Favorite Oil Painting From Hundreds of Artists: Sir Lawrence Alma Tadema famous paintings, Albert Bierstadt oil painting, Antonio Canaletto oil painting, John Collier oil paintings, Leonardo Da Vinci paintings, Thomas Gainsborough reproductions, Edmund Blair Leighton replica, Claude Monet oil paintings, Harmenszoonvan Van Rijn Rembrandt oil paintings, Pierre Auguste Renoir art, Julius Stewart artwork, Joseph Mallord William Turner painting, Vincent Van Gogh reproduction, John William Waterhouse art for sale, George Watts reproductions, and more!
Here Are Our Oil Paintings Styles: Abstract, Contemporary art for sale, Greek Realism, Folk, Greek Impressionism artwork, American, Tonalism, Ashcan School, School artwork, Art Deco, Art Nouveau, Pop Art painting, Classical, Academic, Neoclassical art, Cubism, Surrealism, Fauvism, Futurism artwork, Expressionism artwork for sale, Fantastic Realism art for sale, Figurative art, Impressionism, Post Impressionism paintings, Naive art, Naturalism, Realism art, Orientals oil paintings, Pre Raphaelite paintings, Renaissance, Baroque art, Rococo artwork, Roman School paintings, Romantic artwork, Symbolism oil painting, Victorian, Neoclassism artwork for sale, and more!
We Have an Extensive Collection of Oil Paintings. Here Are Some of Our Paintings Subjects: Abstract paintings, Animal oil painting, Arabian oil paintings, Christ oil painting, Dog art, Flower art, Hunting paintings, Knight oil painting, Landscape art, Mediterranean oil painting, Oriental painting, Paris art for sale, Religion and Bible art, Still Life paintings, Venice art, and more!
At Oil Paintings from Greece Gallery, we offer handmade, oil on canvas reproductions of the most famous works of art. What’s more amazing than our selection and our prices? Our customer service. We’ll work with you throughout the process to make sure that the painting you receive is exactly what you want. Imagine displaying museum quality art in your own living room or at your office. Now, that’s a great way to impress friends, neighbors and clients alike. How about giving the Mona Lisa as a gift Oil Paintings from Greece Makes it all possible. How our painters work
Unlike our competitors, there’s no high-tech wizardry, computer tricks or printing presses behind our artwork. All of our paintings are 100% handmade on a blank canvas with oils. Our experienced artists work the same way that Da Vinci, Monet and Pissaro did. They start with a sketch, add details, fill in the colors, add textures and highlights, and the results are extraordinary. In the end, you’ll own a true work of art. This is how we work.
Mona Lisa by Leonardo Da Vinci Mona Lisa
Birth of Venus (La Nascita di Venere) by Sandro Botticelli (Alessandro Filipepi) Birth of Venus (La Nascita di Venere)
Paris Street- Rainy Weather 1877 by Gustave Caillebotte Paris Street- Rainy Weather 1877
The Last Supper by Leonardo Da Vinci The Last Supper
We can recreate by hand every major work by every important artist who ever held a brush to canvas. Want some samples? Point and click through our gallery that’s searchable by artists, movements, subjects, collections and even museums. On the rare occasion that we don’t have the piece you’re looking for, click here to let us know your request. We will find it and reproduce it for you. Are you ready to hang the works of a master on your walls? At our prices, you may want more than one. Start by browsing our gallery.
With our talented greek oil painters, we offer 100% hand made oil paintings on various subjects and styles. Real art is always expensive, even if it is a reproduction. We offer affordable real art from Greece to our customers in every corner of the world. Most of our oil painters were strictly trained and cultivated when they were in schools and colleges, this helps us handle all classic style commissions easily, not only Greek oil painting.
Canvas Inc has 6 years experience in the oil painting industry, and 4 years online sales experience. We sell only a thousand oil paintings annually, to maintain quality and the hand-made process. When painters get a design, they outline it by pencil on the white canvas, it's no wonder, even great oil painting masters use pencils, to create the first layer. At this moment, the oil painting is still rough and you can only see some big color blocks. One or two days later, it dries, and the painter begins on the second layer. Usually a piece of reproduction comes into being when third layer is done, if no correction is needed. Categorized Oil Painting Reproductions
We offer oil paintings and portraits in almost every category including Abstract, Impressionism, Expressionism, Renaissance, Economical and many more. All hand painted by our highly trained and skilled oil painting artists.
Our business includes popular art, old master's painting reproductions, custom oil portraits (from photo to oil painting portrait on canvas) and 19th century important oil paintings

Oil Paintings from Greece

Oil painting tips: Art is a wonderful aspect of life that comes in many forms. Of all the beautiful art forms in the world, oil painting is considered to be a relatively new and beautiful form of art. The actual meaning of oil painting is painting with the use of oil pigments. Till the early fifteenth century, artists used to have a mythological and decorative outlook to art. However, with the Renaissance, artists began looking for different means of propagating their art.
This is when Jan Van Eyck first thought of oil painting. He nursed a desire to mimic nature in his paintings, but found it impossible to achieve with the existing tempera paint. Tempera paint was made from ground up pigments of plants and minerals that were combined with binder to form paint. However, since this paint tends to dry up quickly, smooth transitions in painting were quite impossible. So with the intention of acquiring realism in his paintings, Van Eyck conjured oil paint. He did this by using oil as a binder, instead of egg in the paint. He thought that adding oil would make colors look glossier in his painting. After trial and error, he found out that oil paintings gave their best when applied in several layers. He found out that with oil paints he could reach the realism and nature he was seeking in his art. So with this introduction of oil paints, many artists started using oil in their paint mixtures to make oil paining a popular form of art.

Oil Paintings from Greece

Painting is an inspiration; without any inspiration, it is impossible to paint. If you don’t feel inspired, drop your brushes and take a walk outside while looking at mother earth. If possible, visit a local gallery or museum for some inspiration for your oil painting. Once you are inspired and ready to paint, the first and foremost thing is to get some oil paints to start your oil painting with. When buying oil paints for your oil painting, it is better to buy quality primary and secondary colors than a range of cheap paints. Oil paints can be found in tubes, as water-mixable oils in tubes and blocks and oil bars that are in stick form and not oil pastels. It is very important to buy thinner to both dilute the paint and to help clean the brushes and palette. The best choice for a thinner is turpentine that helps maintain the oiliness of oil paint.
Oil colors may have changed since then, but the principals of oil painting remains the same. Improved technology has produced much better oil paints for the modern painter to paint with. When starting an oil painting, it is important to always start with an acrylic under painting as this paint dries quicker than oil painting. However, avoid using ivory black for under painting as it takes longer to dry than other paints. Then once the paint has dried, you may proceed to use oil paint. As you paint, you will realize the importance of good lighting for painting. With good lighting, the color of the painting is brought out, to lessen the strain on the eyes. Surprisingly, equally important to good lighting is good ventilation. When using materials like oil painting thinners and cleaners in the studio, it is very important to have good ventilation as these chemicals prove to be toxic.
The most important tool in oil painting besides paint is of course, the brush. It is very important to invest in a good set of brushes for your oil painting as cheap brushes tend to shed bristles when painting. The sable and synthetic sable brushes are the best for oil paintings. The nylon brushes are better for acrylic paints. Oil brushes long for you to paint away from the canvas so practice holding them towards the middle end of the handle. These brushes have to be taken good care of as if not cleaned and stored well, may end up ruined. Clean them with a quality brush cleaner and preserver that is easily got from online stores or in the local art store. Alcohol is also a strong solvent that can be used to clean away a layer of oil paint or oil varnish on the brush.
Now that all the tools for your oil painting are ready, get down to your oil painting! Lay out your oil paints on the palette in the same order each time you paint so that you will be able to pick the paint instinctively. The paints having lead, cobalt and manganese tend to dry quicker, so mix these colors with other colors to enhance the drying time of the au painting. Never dry your oil paintings in the dark as this causes a thin film of oil to rise to the surface, to finally yellow the painting. However, after drying, if the paint on the palette has too many wrinkles, it means that too much oil has been used in the medium of the painting.
Once the oil painting is done, comes the part of preserving and maintaining it. One of the disadvantages of oil painting is its tendency of cracking. To overcome this disadvantage, make sure that each layer of your oil paintings has a higher content of oil than the one below it. This is why it is always better to frame completed oil paintings. You can either frame it on your own with one of the oil painting frames we offer or have a professional do it for you. Although it may cost you some money, it is always better to have it framed by a professional as they have the knowledge, skill, ability and experience to frame the painting properly with extra care.
Once the oil painting is completed and framed, hang it in your living hall for people to admire, and to give some life and color to the otherwise blank wall!

Oil Paintings from Greece

Greek mythology

The bust of Zeus found at Otricoli (Sala Rotonda, Museo Pio-Clementino, Vatican) Plaque with figures from the religious rituals of the Eleusinian Mysteries - Musée archéologique national, Athènes Greek mythology is the body of myths and legends belonging to the ancient Greeks concerning their gods and heroes, the nature of the world, and the origins and significance of their own cult and ritual practices. They were a part of religion in ancient Greece. Modern scholars refer to the myths and study them in an attempt to throw light on the religious and political institutions of Ancient Greece, its civilization, and to gain understanding of the nature of myth-making itself. Greek mythology is embodied explicitly in a large collection of narratives and implicitly in representational arts, such as vase-paintings and votive gifts. Greek myth explains the origins of the world and details the lives and adventures of a wide variety of gods, goddesses, heroes, heroines, and other mythological creatures. These accounts initially were disseminated in an oral-poetic tradition; today the Greek myths are known primarily from Greek literature. The oldest known Greek literary sources, the epic poems Iliad and Odyssey, focus on events surrounding the Trojan War. Two poems by Homer's near contemporary Hesiod, the Theogony and the Works and Days, contain accounts of the genesis of the world, the succession of divine rulers, the succession of human ages, the origin of human woes, and the origin of sacrificial practices. Myths also are preserved in the Homeric Hymns, in fragments of epic poems of the Epic Cycle, in lyric poems, in the works of the tragedians of the fifth century BC, in writings of scholars and poets of the Hellenistic Age and in texts from the time of the Roman Empire by writers such as Plutarch and Pausanias. Archaeological findings provide a principal source of detail about Greek mythology, with gods and heroes featured prominently in the decoration of many artifacts. Geometric designs on pottery of the eighth century BC depict scenes from the Trojan cycle as well as the adventures of Heracles. In the succeeding Archaic, Classical, and Hellenistic periods, Homeric and various other mythological scenes appear, supplementing the existing literary evidence. Greek mythology has exerted an extensive influence on the culture, the arts, and the literature of Western civilization and remains part of Western heritage and language. Poets and artists from ancient times to the present have derived inspiration from Greek mythology and have discovered contemporary significance and relevance in these mythological themes. Contents

Oil Paintings from Greece

Greek mythology

Greek mythology is known today primarily from Greek literature and representations on visual media dating from the Geometric period dating from c. 900-800 BC onward. Prometheus (1868 by Gustave Moreau). The myth of Prometheus first was attested by Hesiodus and then constituted the basis for a tragic trilogy of plays, possibly by Aeschylus, consisting of Prometheus Bound, Prometheus Unbound, and Prometheus Pyrphoros
Mythical narration plays an important role in nearly every genre of Greek literature. Nevertheless, the only general mythographical handbook to survive from Greek antiquity was the Library of Pseudo-Apollodorus, which attempts to reconcile the contradictory tales of the poets and provides a grand summary of traditional Greek mythology and heroic legends. Apollodorus lived from c. 180-120 BC and wrote on many of these topics, however the "Library" discusses events that occurred long after his death, hence the name Pseudo-Apollodorus. Perhaps, his writings formed the basis of the collection.
Among the earliest literary sources are Homer's two epic poems, the Iliad and the Odyssey. Other poets completed the "epic cycle", but these later and lesser poems now are lost almost entirely. Despite their traditional name, the Homeric Hymns have no connection with Homer. They are choral hymns from the earlier part of the so-called Lyric age. Hesiod, a possible contemporary with Homer, offers in his Theogony (Origin of the Gods) the fullest account of the earliest Greek myths, dealing with the creation of the world; the origin of the gods, Titans, and Giants; as well as elaborate genealogies, folktales, and etiological myths. Hesiod's Works and Days, a didactic poem about farming life, also includes the myths of Prometheus, Pandora, and the Four Ages. The poet gives advice on the best way to succeed in a dangerous world, rendered yet more dangerous by its gods.
Lyrical poets sometimes take their subjects from myth, but their treatment becomes gradually less narrative and more allusive. Greek lyric poets including Pindar, Bacchylides, Simonides and bucolic poets such as Theocritus and Bion, relate individual mythological incidents.Additionally, myth was central to classical Athenian drama. The tragic playwrights Aeschylus, Sophocles, and Euripides took most of their plots from myths of the age of heroes and the Trojan War. Many of the great tragic stories (e.g. Agamemnon and his children, Oedipus, Jason, Medea, etc.) took on their classic form in these tragedies. The comic playwright Aristophanes also used myths, in The Birds and The Frogs. The Roman poet Virgil, here depicted in the fifth century manuscript, the Vergilius Romanus, preserved details of Greek mythology in many of his writings
Historians Herodotus and Diodorus Siculus, and geographers Pausanias and Strabo, who traveled throughout the Greek world and noted the stories they heard, supplied numerous local myths and legends, often giving little-known alternative versions.[7] Herodotus in particular, searched the various traditions presented him and found the historical or mythological roots in the confrontation between Greece and the East.[9] Herodotus attempted to reconcile origins and the blending of differing cultural concepts.
The poetry of the Hellenistic and Roman ages, although composed as a literary rather than cultic exercise, nevertheless contains many important details that would otherwise be lost. This category includes the works of: 1. The Roman poets Ovid, Statius, Valerius Flaccus, Seneca, and Virgil with Servius's commentary. 2. The Greek poets of the Late Antique period: Nonnus, Antoninus Liberalis, and Quintus Smyrnaeus. 3. The Greek poets of the Hellenistic period: Apollonius of Rhodes, Callimachus, Pseudo-Eratosthenes, and Parthenius. 4. The ancient novels of Greeks and Romans such as Apuleius, Petronius, Lollianus, and Heliodorus.
Oil Paintings from Greece Achilles killing a Trojan prisoner in front of Charun on a red-figure Etruscan calyx-krater, made toward the end of the fourth century-beginning of the third century BC The Fabulae and Astronomica of the Roman writer styled as Pseudo-Hyginus are two important, non-poetical compendiums of myth. The Imagines of Philostratus the Elder and Younger and the Descriptions of Callistratus, are two other useful sources that were drawn upon for themes.
Finally, Arnobius and a number of Byzantine Greek writers provide important details of myth, some of it derived from lost Greek works. These preservers of myth include a lexicon of Hesychius, the Suda, and the treatises of John Tzetzes and Eustathius. The Christian moralizing view of Greek myth is encapsulated in the saying, ἐν παντὶ μύθῳ καὶ τὸ Δαιδάλου μύσος / en panti muthōi kai to Daidalou musos ("In every myth there is also the defilement of Daidalos"). In this fashion, the encyclopedic Sudas reported the role of Daedalus in satisfying the "unnatural lust" of Pasiphaë for the bull of Poseidon: "Since the origin and blame for these evils were attributed to Daidalos and he was loathed for them, he became the subject of the proverb."[10] Archaeological sources The discovery of the Mycenaean civilization by the German amateur archaeologist, Heinrich Schliemann, in the nineteenth century, and the discovery of the Minoan civilization in Crete by British archaeologist, Sir Arthur Evans, in the twentieth century, helped to explain many existing questions about Homer's epics and provided archaeological evidence for many of the mythological details about gods and heroes. Unfortunately, the evidence about myth and ritual at Mycenaean and Minoan sites is entirely monumental, as the Linear B script (an ancient form of Greek found in both Crete and Greece) was used mainly to record inventories, although the names of gods and heroes doubtfully have been revealed.
Geometric designs on pottery of the eighth century BC depict scenes from the Trojan cycle, as well as the adventures of Heracles. These visual representations of myths are important for two reasons. For one, many Greek myths are attested on vases earlier than in literary sources: of the twelve labors of Heracles, for example, only the Cerberus adventure occurs in a contemporary literary text. In addition, visual sources sometimes represent myths or mythical scenes that are not attested in any extant literary source. In some cases, the first known representation of a myth in geometric art predates its first known representation in late archaic poetry, by several centuries.[4] In the Archaic (c. 750–c. 500 BC), Classical (c. 480–323 BC), and Hellenistic (323–146 BC) periods, Homeric and various other mythological scenes appear, supplementing the existing literary evidence.[2] Survey of mythic history
Ancient Greek Religion Caduceus.svg Main doctrines Polytheism • Mythology • Hubris • Orthopraxy • Reciprocity • Virtue
Amphidromia • Iatromantis • Pharmakos • Temples • Votive Offerings • Animal sacrifice Deities Twelve Olympians: Ares • Aphrodite • Apollo • Athena • Artemis • Hestia • Hera • Hermes • Hephaestus • Demeter • Poseidon • Zeus
Primordial deities: Aether • Chaos • Cronos • Erebus • Gaia • Hemera • Nyx • Tartarus • Uranus
Lesser gods: Eros • Hebe • Hecate • Helios • Herakles • Dionysus • Iris • Selene • Hades • Pan • Nike Texts Iliad • Odyssey • Theogony • Works and Days • Bibliotheca • Argonautica See also: Decline of Hellenistic polytheism • Hellenic Polytheistic Reconstructionism • Supreme Council of Ethnikoi Hellenes This box: view • talk • edit
Oil Paintings from Greece Greek mythology has changed over time to accommodate the evolution of their culture, of which mythology, both overtly and in its unspoken assumptions, is an index of the changes. In Greek mythology's surviving literary forms, as found mostly at the end of the progressive changes, is inherently political, as Gilbert Cuthbertson has urged.
The earlier inhabitants of the Balkan Peninsula were an agricultural people who, using Animism, assigned a spirit to every aspect of nature. Eventually, these vague spirits assumed human forms and entered the local mythology as gods.When tribes from the north of the Balkan Peninsula invaded, they brought with them a new pantheon of gods, based on conquest, force, prowess in battle, and violent heroism. Other older gods of the agricultural world fused with those of the more powerful invaders or else faded into insignificance.
After the middle of the Archaic period, myths about relationships between male gods and male heroes become more and more frequent, indicating the parallel development of pedagogic pederasty (Eros paidikos, παιδικός ἔρως), thought to have been introduced around 630 BC. By the end of the fifth century BC, poets had assigned at least one eromenos, an adolescent boy who was their sexual companion, to every important god except Ares and to many legendary figures.Previously existing myths, such as those of Achilles and Patroclus, also then were cast in a pederastic light.Alexandrian poets at first, then more generally literary mythographers in the early Roman Empire, often readapted stories of Greek mythological characters in this fashion.
The achievement of epic poetry was to create story-cycles and, as a result, to develop a new sense of mythological chronology. Thus Greek mythology unfolds as a phase in the development of the world and of humans. While self-contradictions in these stories make an absolute timeline impossible, an approximate chronology may be discerned. The resulting mythological "history of the world" may be divided into three or four broader periods:
1. The myths of origin or age of gods (Theogonies, "births of gods"): myths about the origins of the world, the gods, and the human race. 2. The age when gods and mortals mingled freely: stories of the early interactions between gods, demigods, and mortals. 3. The age of heroes (heroic age), where divine activity was more limited. The last and greatest of the heroic legends is the story of the Trojan War and after (which is regarded by some researchers as a separate fourth period).
While the age of gods often has been of more interest to contemporary students of myth, the Greek authors of the archaic and classical eras had a clear preference for the age of heroes, establishing a chronology and record of human accomplishments after the questions of how the world came into being were explained. For example, the heroic Iliad and Odyssey dwarfed the divine-focused Theogony and Homeric Hymns in both size and popularity. Under the influence of Homer the "hero cult" leads to a restructuring in spiritual life, expressed in the separation of the realm of the gods from the realm of the dead (heroes), of the Chthonic from the Olympian. In the Works and Days, Hesiod makes use of a scheme of Four Ages of Man (or Races): Golden, Silver, Bronze, and Iron. These races or ages are separate creations of the gods, the Golden Age belonging to the reign of Cronus, the subsequent races the creation of Zeus. Hesiod intercalates the Age (or Race) of Heroes just after the Bronze Age. The final age was the Iron Age, the contemporary period during which the poet lived. The poet regards it as the worst; the presence of evil was explained by the myth of Pandora, when all of the best of human capabilities, save hope, had been spilled out of her overturned jar. In Metamorphoses, Ovid follows Hesiod's concept of the four ages.
Age of gods Cosmogony and cosmology See also: Greek primordial gods and Family tree of the Greek gods Amor Vincit Omnia (Love Conquers All), a depiction of the god of love, Eros. By Michelangelo Merisi da Caravaggio, circa 1601–1602
"Myths of origin" or "creation myths" represent an attempt to render the universe comprehensible in human terms and explain the origin of the world.The most widely accepted version at the time, although a philosophical account of the beginning of things, is reported by Hesiod, in his Theogony. He begins with Chaos, a yawning nothingness. Out of the void emerged Eurynome,[citation needed] Gê or Gaia (the Earth) and some other primary divine beings: Eros (Love), the Abyss (the Tartarus), and the Erebus.Without male assistance, Gaia gave birth to Oranos (the Sky) who then fertilized her. From that union were born first the Titans—six males: Coeus, Crius, Cronus, Hyperion, Iapetus, and Oceanus; and six females: Mnemosyne, Phoebe, Rhea, Theia, Themis, and Tethys. After Cronus was born, Gaia and Oranos decreed no more Titans were to be born. They were followed by the one-eyed Cyclopes and the Hecatonchires or Hundred-Handed Ones. Cronus ("the wily, youngest and most terrible of Gaia's children" ) castrated his father and became the ruler of the gods with his sister-wife Rhea as his consort, and the other Titans became his court. Attic black-figured amphora depicting Athene being "reborn" from the head of Zeus, who had swallowed her mother, Metis, the goddess of childbirth, Eileithyia, on the right assists - 550–525 BC - Louvre
A motif of father-against-son conflict was repeated when Cronus was confronted by his son, Zeus. Because Cronus had betrayed his father, he feared that his offspring would do the same, and so each time Rhea gave birth, he snatched up the child and ate it. Rhea hated this and tricked him by hiding Zeus and wrapping a stone in a baby's blanket, which Cronus ate. When Zeus was grown, he fed his father a drugged drink which caused Cronus to vomit, throwing up Rhea's other children and the stone, which had been sitting in Cronus' stomach all along. Then Zeus challenged Cronus to war for the kingship of the gods. At last, with the help of the Cyclopes (whom Zeus freed from Tartarus), Zeus and his siblings were victorious, while Cronus and the Titans were hurled down to imprisonment in Tartarus.
Oil Paintings from Greece Zeus was plagued by the same concern and, after a prophecy that the offspring of his first wife, Metis, would give birth to a god "greater than he"—Zeus swallowed her. She was already pregnant with Athene, however, and they made him miserable until Athene burst forth from his head—fully-grown and dressed for war. This "rebirth" from Zeus was used as an excuse for why he was not "superseded" by a child of the next generation of gods, but accounted for the presence of Athene. It is likely that cultural changes already in progress absorbed the long-standing local cult of Athene at Athens into the changing Olympic pantheon without conflict because it could not be overcome.
The earliest Greek thought about poetry considered the theogonies to be the prototypical poetic genre—the prototypical mythos—and imputed almost magical powers to it. Orpheus, the archetypal poet, also was the archetypal singer of theogonies, which he uses to calm seas and storms in Apollonius' Argonautica, and to move the stony hearts of the underworld gods in his descent to Hades. When Hermes invents the lyre in the Homeric Hymn to Hermes, the first thing he does is sing about the birth of the gods. Hesiod's Theogony is not only the fullest surviving account of the gods, but also the fullest surviving account of the archaic poet's function, with its long preliminary invocation to the Muses. Theogony also was the subject of many lost poems, including those attributed to Orpheus, Musaeus, Epimenides, Abaris, and other legendary seers, which were used in private ritual purifications and mystery-rites. There are indications that Plato was familiar with some version of the Orphic theogony.[26] A silence would have been expected about religious rites and beliefs, however, and that nature of the culture would not have been reported by members of the society while the beliefs were held. After they ceased to become religious beliefs, few would have known the rites and rituals. Allusions often existed, however, to aspects that were quite public. Images existed on pottery and religious artwork that were interpreted and more likely, misinterpreted in many diverse myths and tales. A few fragments of these works survive in quotations by Neoplatonist philosophers and recently unearthed papyrus scraps. One of these scraps, the Derveni Papyrus now proves that at least in the fifth century BC a theogonic-cosmogonic poem of Orpheus was in existence. This poem attempted to outdo Hesiod's Theogony and the genealogy of the gods was extended back to Nyx (Night) as an ultimate female beginning before Eurynome,[citation needed] Uranus, Cronus, and Zeus.Night and Darkness could equate with Chaos.
The first philosophical cosmologists reacted against, or sometimes built upon, popular mythical conceptions that had existed in the Greek world for some time. Some of these popular conceptions can be gleaned from the poetry of Homer and Hesiod. In Homer, the Earth was viewed as a flat disk afloat on the river of Oceanus and overlooked by a hemispherical sky with sun, moon, and stars. The Sun (Helios) traversed the heavens as a charioteer and sailed around the Earth in a golden bowl at night. Sun, earth, heaven, rivers, and winds could be addressed in prayers and called to witness oaths. Natural fissures were popularly regarded as entrances to the subterranean house of Hades and his predecessors, home of the dead. Influences from other cultures always afforded new themes. Greek pantheon See also: Religion in ancient Greece and Twelve Olympians The Twelve Olympians by Monsiau, circa late 18th century. According to Classical-era mythology, after the overthrow of the Titans, the new pantheon of gods and goddesses was confirmed. Among the principal Greek gods were the Olympians, residing atop Mount Olympus under the eye of Zeus. (The limitation of their number to twelve seems to have been a comparatively modern idea.) Besides the Olympians, the Greeks worshipped various gods of the countryside, the goat-god Pan, Nymphs (spirits of rivers), Naiads (who dwelled in springs), Dryads (who were spirits of the trees), Nereids (who inhabited the sea), river gods, Satyrs, and others. In addition, there were the dark powers of the underworld, such as the Erinyes (or Furies), said to pursue those guilty of crimes against blood-relatives.[30] In order to honor the Ancient Greek pantheon, poets composed the Homeric Hymns (a group of thirty-three songs). Gregory Nagy regards "the larger Homeric Hymns as simple preludes (compared with Theogony), each of which invokes one god".
In the wide variety of myths and legends that Greek mythology consists of, the gods that were native to the Greek peoples are described as having essentially corporeal but ideal bodies. According to Walter Burkert, the defining characteristic of Greek anthropomorphism is that "the Greek gods are persons, not abstractions, ideas or concepts".Regardless of their underlying forms, the Ancient Greek gods have many fantastic abilities; most significantly, the gods are not affected by disease, and can be wounded only under highly unusual circumstances. The Greeks considered immortality as the distinctive characteristic of their gods; this immortality, as well as unfading youth, was insured by the constant use of nectar and ambrosia, by which the divine blood was renewed in their veins. Zeus, disguised as a swan seduces Leda, the Queen of Sparta. A sixteenth century copy of the lost original by Michelangelo. Each god descends from his or her own genealogy, pursues differing interests, has a certain area of expertise, and is governed by a unique personality; however, these descriptions arise from a multiplicity of archaic local variants, which do not always agree with one another. When these gods are called upon in poetry, prayer or cult, they are referred to by a combination of their name and epithets, that identify them by these distinctions from other manifestations of themselves (e.g. Apollo Musagetes is "Apollo, [as] leader of the Muses"). Alternatively the epithet may identify a particular and localized aspect of the god, sometimes thought to be already ancient during the classical epoch of Greece.
Oil Paintings from Greece Most gods were associated with specific aspects of life. For example, Aphrodite was the goddess of love and beauty, Ares was the god of war, Hades the god of the dead, and Athena the goddess of wisdom and courage.Some gods, such as Apollo and Dionysus, revealed complex personalities and mixtures of functions, while others, such as Hestia (literally "hearth") and Helios (literally "sun"), were little more than personifications. The most impressive temples tended to be dedicated to a limited number of gods, who were the focus of large pan-Hellenic cults. It was, however, common for individual regions and villages to devote their own cults to minor gods. Many cities also honored the more well-known gods with unusual local rites and associated strange myths with them that were unknown elsewhere. During the heroic age, the cult of heroes (or demi-gods) supplemented that of the gods. Age of gods and mortals The Marriage of Peleus and Thetis, by Hans Rottenhammer
Bridging the age when gods lived alone and the age when divine interference in human affairs was limited was a transitional age in which gods and mortals moved together. These were the early days of the world when the groups mingled more freely than they did later. Most of these tales were later told by Ovid's Metamorphoses and they are often divided into two thematic groups: tales of love, and tales of punishment. Tales of love often involve incest, or the seduction or rape of a mortal woman by a male god, resulting in heroic offspring. The stories generally suggest that relationships between gods and mortals are something to avoid; even consenting relationships rarely have happy endings. In a few cases, a female divinity mates with a mortal man, as in the Homeric Hymn to Aphrodite, where the goddess lies with Anchises to produce Aeneas. Dionysus with satyrs. Interior of a cup painted by the Brygos Painter, Cabinet des Médailles
The second type (tales of punishment) involves the appropriation or invention of some important cultural artifact, as when Prometheus steals fire from the gods, when Tantalus steals nectar and ambrosia from Zeus' table and gives it to his own subjects—revealing to them the secrets of the gods, when Prometheus or Lycaon invents sacrifice, when Demeter teaches agriculture and the Mysteries to Triptolemus, or when Marsyas invents the aulos and enters into a musical contest with Apollo. Ian Morris considers Prometheus' adventures as "a place between the history of the gods and that of man".An anonymous papyrus fragment, dated to the third century, vividly portrays Dionysus' punishment of the king of Thrace, Lycurgus, whose recognition of the new god came too late, resulting in horrific penalties that extended into the afterlife.[40] The story of the arrival of Dionysus to establish his cult in Thrace was also the subject of an Aeschylean trilogy.In another tragedy, Euripides' The Bacchae, the king of Thebes, Pentheus, is punished by Dionysus, because he disrespected the god and spied on his Maenads, the female worshippers of the god. Demeter and Metanira in a detail on an Apulian red-figure hydria, c. 340 BC - Berlin Museum In another story, based on an old folktale-motif, and echoing a similar theme, Demeter was searching for her daughter, Persephone, having taken the form of an old woman called Doso, and received a hospitable welcome from Celeus, the King of Eleusis in Attica. As a gift to Celeus, because of his hospitality, Demeter planned to make his son Demophon a god, but she was unable to complete the ritual because his mother Metanira walked in and saw her son in the fire and screamed in fright, which angered Demeter, who lamented that foolish mortals do not understand the concept and ritual. Heroic age
The age in which the heroes lived is known as the heroic age. The epic and genealogical poetry created cycles of stories clustered around particular heroes or events and established the family relationships between the heroes of different stories; they thus arranged the stories in sequence. According to Ken Dowden, "there is even a saga effect: we can follow the fates of some families in successive generations".
After the rise of the hero cult, gods and heroes constitute the sacral sphere and are invoked together in oaths and prayers which are addressed to them. In contrast to the age of gods, during the heroic age the roster of heroes is never given fixed and final form; great gods are no longer born, but new heroes can always be raised up from the army of the dead. Another important difference between the hero cult and the cult of gods is that the hero becomes the centre of local group identity. The monumental events of Heracles are regarded as the dawn of the age of heroes. To the Heroic Age are also ascribed three great military events: the Argonautic expedition, the Theban War and the Trojan War. Heracles and the Heracleidae See also: Heracles and Heracleidae Herakles with his baby Telephos (Louvre Museum, Paris).
Some scholars believe that behind Heracles' complicated mythology there was probably a real man, perhaps a chieftain-vassal of the kingdom of Argos. Some scholars suggest the story of Heracles is an allegory for the sun's yearly passage through the twelve constellations of the zodiac. Others point to earlier myths from other cultures, showing the story of Heracles as a local adaptation of hero myths already well established. Traditionally, Heracles was the son of Zeus and Alcmene, granddaughter of Perseus.[49] His fantastic solitary exploits, with their many folk-tale themes, provided much material for popular legend. He is portrayed as a sacrificier, mentioned as a founder of altars, and imagined as a voracious eater himself; it is in this role that he appears in comedy, while his tragic end provided much material for tragedy — Heracles is regarded by Thalia Papadopoulou as "a play of great significance in examination of other Euripidean dramas". In art and literature Heracles was represented as an enormously strong man of moderate height; his characteristic weapon was the bow but frequently also the club. Vase paintings demonstrate the unparalleled popularity of Heracles, his fight with the lion being depicted many hundreds of times. Hera suckling the baby Heracles, surrounded by Athena (out of view) and Aphrodite on the left and on the right, Iris, the messenger of Hera, who carries the winged staff (caduceus), detail from an Apulian red-figure squat lekythos, c. 360-350 BC - Anzi
Oil Paintings from Greece Heracles also entered Etruscan and Roman mythology and cult, and the exclamation "mehercule" became as familiar to the Romans as "Herakleis" was to the Greeks. In Italy he was worshipped as a god of merchants and traders, although others also prayed to him for his characteristic gifts of good luck or rescue from danger. Heracles attained the highest social prestige through his appointment as official ancestor of the Dorian kings. This probably served as a legitimation for the Dorian migrations into the Peloponnese. Hyllus, the eponymous hero of one Dorian phyle, became the son of Heracles and one of the Heracleidae or Heraclids (the numerous descendants of Heracles, especially the descendants of Hyllus — other Heracleidae included Macaria, Lamos, Manto, Bianor, Tlepolemus, and Telephus). These Heraclids conquered the Peloponnesian kingdoms of Mycenae, Sparta and Argos, claiming, according to legend, a right to rule them through their ancestor. Their rise to dominance is frequently called the "Dorian invasion". The Lydian and later the Macedonian kings, as rulers of the same rank, also became Heracleidae.
Other members of this earliest generation of heroes, such as Perseus, Deucalion, Theseus and Bellerophon, have many traits in common with Heracles. Like him, their exploits are solitary, fantastic and border on fairy tale, as they slay monsters such as the Chimera and Medusa. Bellerophon's adventures are commonplace types, similar to the adventures of Heracles and Theseus. Sending a hero to his presumed death is also a recurrent theme of this early heroic tradition, used in the cases of Perseus and Bellerophon. Argonauts For more details on this topic, see Argonauts. The only surviving Hellenistic epic, the Argonautica of Apollonius of Rhodes (epic poet, scholar, and director of the Library of Alexandria) tells the myth of the voyage of Jason and the Argonauts to retrieve the Golden Fleece from the mythical land of Colchis. In the Argonautica, Jason is impelled on his quest by king Pelias, who receives a prophecy that a man with one sandal would be his nemesis. Jason loses a sandal in a river, arrives at the court of Pelias, and the epic is set in motion. Nearly every member of the next generation of heroes, as well as Heracles, went with Jason in the ship Argo to fetch the Golden Fleece. This generation also included Theseus, who went to Crete to slay the Minotaur; Atalanta, the female heroine; and Meleager, who once had an epic cycle of his own to rival the Iliad and Odyssey. Pindar, Apollonius and Apollodorus endeavor to give full lists of the Argonauts.
Although Apollonius wrote his poem in the 3rd century BC, the composition of the story of the Argonauts is earlier than Odyssey, which shows familiarity with the exploits of Jason (the wandering of Odysseus may have been partly founded on it).In ancient times the expedition was regarded as a historical fact, an incident in the opening up of the Black Sea to Greek commerce and colonization.It was also extremely popular, forming a cycle to which a number of local legends became attached. The story of Medea, in particular, caught the imagination of the tragic poets. Cadmus Sowing the Dragon's teeth, by Maxfield Parrish, 1908 House of Atreus and Theban Cycle See also: Theban Cycle and Seven Against Thebes In between the Argo and the Trojan War, there was a generation known chiefly for its horrific crimes. This includes the doings of Atreus and Thyestes at Argos. Behind the myth of the house of Atreus (one of the two principal heroic dynasties with the house of Labdacus) lies the problem of the devolution of power and of the mode of accession to sovereignty. The twins Atreus and Thyestes with their descendants played the leading role in the tragedy of the devolution of power in Mycenae.
The Theban Cycle deals with events associated especially with Cadmus, the city's founder, and later with the doings of Laius and Oedipus at Thebes; a series of stories that lead to the eventual pillage of that city at the hands of the Seven Against Thebes and Epigoni. (It is not known whether the Seven Against Thebes figured in early epic.) As far as Oedipus is concerned, early epic accounts seem to have him continuing to rule at Thebes after the revelation that Iokaste was his mother, and subsequently marrying a second wife who becomes the mother of his children — markedly different from the tale known to us through tragedy (e.g. Sophocles' Oedipus the King) and later mythological accounts. Trojan War and aftermath In The Rage of Achilles by Giovanni Battista Tiepolo (1757, Fresco, 300 x 300 cm, Villa Valmarana, Vicenza) Achilles is outraged that Agamemnon would threaten to seize his warprize, Briseis, and he draws his sword to kill Agamemnon. The sudden appearance of the goddess Athena, who, in this fresco, has grabbed Achilles by the hair, prevents the act of violence. For more details on this topic, see Trojan War and Epic Cycle
Oil Paintings from Greece Greek mythology culminates in the Trojan War, fought between the Greeks and Troy, and its aftermath. In Homer's works the chief stories have already taken shape and substance, and individual themes were elaborated later, especially in Greek drama. The Trojan War also elicited great interest in the Roman culture because of the story of Aeneas, a Trojan hero whose journey from Troy led to the founding of the city that would one day become Rome, as recounted in Virgil's Aeneid (Book II of Virgil's Aeneid contains the best-known account of the sack of Troy). Finally there are two pseudo-chronicles written in Latin that passed under the names of Dictys Cretensis and Dares Phrygius. The Trojan War cycle, a collection of epic poems, starts with the events leading up to the war: Eris and the golden apple of Kallisti, the Judgement of Paris, the abduction of Helen, the sacrifice of Iphigenia at Aulis. To recover Helen, the Greeks launched a great expedition under the overall command of Menelaus' brother, Agamemnon, king of Argos or Mycenae, but the Trojans refused to return Helen. The Iliad, which is set in the tenth year of the war, tells of the quarrel between Agamemnon and Achilles, who was the finest Greek warrior, and the consequent deaths in battle of Achilles' cousin Patroclus and Priam's eldest son, Hector. After Hector's death the Trojans were joined by two exotic allies, Penthesilea, queen of the Amazons, and Memnon, king of the Ethiopians and son of the dawn-goddess Eos.[63] Achilles killed both of these, but Paris then managed to kill Achilles with an arrow in the heel. Achilles' heel was the only part of his body which was not invulnerable to damage by human weaponry. Before they could take Troy, the Greeks had to steal from the citadel the wooden image of Pallas Athena (the Palladium). Finally, with Athena's help, they built the Trojan Horse. Despite the warnings of Priam's daughter Cassandra, the Trojans were persuaded by Sinon, a Greek who feigned desertion, to take the horse inside the walls of Troy as an offering to Athena; the priest Laocoon, who tried to have the horse destroyed, was killed by sea-serpents. At night the Greek fleet returned, and the Greeks from the horse opened the gates of Troy. In the total sack that followed, Priam and his remaining sons were slaughtered; the Trojan women passed into slavery in various cities of Greece. The adventurous homeward voyages of the Greek leaders (including the wanderings of Odysseus and Aeneas (the Aeneid), and the murder of Agamemnon) were told in two epics, the Returns (the lost Nostoi) and Homer's Odyssey.[64] The Trojan cycle also includes the adventures of the children of the Trojan generation (e.g. Orestes and Telemachus).[63] El Greco was inspired in his Laocoon (1608–1614, oil on canvas, 142 x 193 cm, National Gallery of Art, Washington) by the famous myth of the Trojan cycle. Laocoon was a Trojan priest who tried to have the Trojan horse destroyed, but was killed by sea-serpents. Oil Paintings from Greece The Trojan War provided a variety of themes and became a main source of inspiration for Ancient Greek artists (e.g. metopes on the Parthenon depicting the sack of Troy); this artistic preference for themes deriving from the Trojan Cycle indicates its importance to the Ancient Greek civilization.[64] The same mythological cycle also inspired a series of posterior European literary writings. For instance, Trojan Medieval European writers, unacquainted with Homer at first hand, found in the Troy legend a rich source of heroic and romantic storytelling and a convenient framework into which to fit their own courtly and chivalric ideals. 12th century authors, such as Benoît de Sainte-Maure (Roman de Troie [Romance of Troy, 1154–60]) and Joseph of Exeter (De Bello Troiano [On the Trojan War, 1183]) describe the war while rewriting the standard version they found in Dictys and Dares. They thus follow Horace's advice and Virgil's example: they rewrite a poem of Troy instead of telling something completely new.[65] Greek and Roman conceptions of myth
Mythology was at the heart of everyday life in Ancient Greece.[66] Greeks regarded mythology as a part of their history. They used myth to explain natural phenomena, cultural variations, traditional enmities and friendships. It was a source of pride to be able to trace one's leaders' descent from a mythological hero or a god. Few ever doubted that there was truth behind the account of the Trojan War in the Iliad and Odyssey. According to Victor Davis Hanson, a military historian, columnist, political essayist and former Classics professor, and John Heath, associate professor of Classics at Santa Clara University, the profound knowledge of the Homeric epos was deemed by the Greeks the basis of their acculturation. Homer was the "education of Greece" (Ἑλλάδος παίδευσις), and his poetry "the Book".[67] Philosophy and myth After the rise of philosophy, history, prose and rationalism in the late 5th century BC, the fate of myth became uncertain, and mythological genealogies gave place to a conception of history which tried to exclude the supernatural (such as the Thucydidean history).[68] While poets and dramatists were reworking the myths, Greek historians and philosophers were beginning to criticize them.[6] Raphael's Plato in The School of Athens fresco (probably in the likeness of Leonardo da Vinci). The philosopher expelled the study of Homer, of the tragedies and of the related mythological traditions from his utopian Republic.

Oil Paintings from Greece


Уље Слике из Грчке Александра Мерианоу Уље Слике Крф Грчка Грчка Уље Слике - Александра Мерианоу Галерија "Уље Слике из Грчке" укључује и уметничке слике које су инспирисане великим различите теме као што су: • грчке медитеранске Сцене • Пејзажи • Морски • Грчка митологија • Азијски Митови • Класична • Модерна • Преглед • Цртани филм Све наше слике су 100% уље руком сликао талентованих уметника коришћењем високо-квалитетних-уље-боје и најбољи квалитет Линеа платну. Уље Слике из Грчке Галерија продаје квалитетне ручно осликана уља и рамови за домове, канцеларије, ресторана, итд Ми смо буквално састављен хиљаде познатих уметничких дела из класике као што су Леонардо да Винчи и Цлауде Монет, више савремених слике уља у згодан и забаван онлине куповина сервис. Изаберите из оцене тема, жанрова и уметници укључујући и Ван Гога, Реноара, Гоген и Густава Климта. Имамо велики избор митологије, апстрактне, животиња, верске, мртва природа, цвеће, медитеранском и пејзази уље на платну које су доступне у нашој колекцији. Све наше слике су ручно осликана у уље на платну само са реалном најквалитетнијих материјала и технике, а затим одмах достављене на свој дом или канцеларију урамљена и спреман да буде објешен. Ми имамо најлепше модерног, савременог и апстрактне уља. Наши искусни уметници руке све од боје познате слике уља на обичај уље. Сви наши уља су у традиционални начин, у реалном уметника који почињу са празном платну и корак по корак креирате лепа ручно осликана Сликарство. Наша рука уметника бојом сваки Сликарство мукотрпно и лепо. Ми себе разликовали од конкуренције избегавањем употребе рачунарске технологије или штампарија --- свака слика да видите у нашој збирци је израђен од стране људских руку и створио од нуле, користећи само најквалитетније уље и платно. Имамо велики инвентар фина куповина уља која укључује импресиониста и ренесансе, као и Леонарда да Винчија Тајна вечера и Мона Лиза, Ван Гогова звјезданом ноћ и Цлауде Монет'с цвет и даље уметност. Ми имамо прилично богату колекцију Венецији, пас, коњ, птица, цвет, пејзаж, укључујући и верске дела Исуса слике. Уље Слике Галерија је можда највећи и најповољније складиште свету ликовних радова за продају. Дакле, ако сте у потрази за уље на платну из периода ренесансе или модернији слика, чак и прилагођене слике, ми смо ваш једном месту за невероватно искуство уметницке слике која ће вас заробити. На нашем сајту можете наћи ово и још много тога. Нудимо бесплатну испоруку широм света! Пронађи свет ликовних репродукције слика уље на дохват руке. Уље Слике Галерија је само интернет љубитеље лепе уметности "дестинација! Пронађите свој омиљени Уља на платну од стотине извођачи: Сер Лоренс Алма Тадема познатих Слике Алберт Биерстадт уље на платну, уље на платну Антонија Каналето Јохн Цоллиер уља, Леонардо да Винчи слике, Тхомас Гаинсбороугх репродукције, Едмунда Блера Леигхтон реплика, Цлауде Монет уља , Харменсзоонван ван Ријн Рембрант уља, Пјер Огист Реноар уметности, Јулиуса Стјуарт дела, Јосип Маллорд Вилијам Тарнер слика, Винцент ван Гогх репродукције, Џон Вилијам Уатерхоусе уметницко дело за продају, Џорџ Вотс репродукције, и још много тога! Ево Наша Уље Слике Стилови: Сажетак Савремена уметницко дело за продају, грчки реализам, фолк, грчки Импресионизам дела, америчких, Тоналисм, Ешкан школа, Школа уметничких дела, Арт Децо сецесије, поп-арт сликарства, класичне, академски, неокласичне уметности, кубизам, надреализам, фовизма, Футуризам дела, експресионизам дела за продају, Фантастични реализам уметницко дело за продају, уметницке Надреализам, Импресионизам, Пошта Импресионизам слике, наивне уметности, натурализма, реализам уметности, Ориенталс уља, пре рафаелески слике, ренесансне, барокне уметности, дела у стилу рококоа, римски Школа слике, уметничка дела романтизма, симболизма уље на платну, у Викторији, Неоцлассисм дела за продају, и још много тога! Ми имамо богату колекцију Уље Слике. Хере аре соме оф оур Слике Предмети: Преглед слике, уље на платну животиња, арапске уља, Христом уље на платну, пас уметност, цвета уметности, лов слике, уље на платну витез, Пејзаж у сликарству, Медитеран уље, оријентални сликарства, Париз уметницко дело за продају , Религија и Библија уметност, Надреализам Слике, Венеција уметности, и још много тога! На Уље Слике из Грчке Галерија, нудимо ручно, уље на платну репродукција најпознатијих дела. Шта више невероватно него наш избор и цене? Наш кориснички сервис. Ми ћемо сарађивати са вама у току целог поступка да би били сигурни да добијате слика је управо оно што желите. Замислите квалитет приказивања музеј уметности у свој дневној соби или у својој канцеларији. Сада, то је одличан начин да се подједнако импресионира пријатеље, комшије и клијентима. Како о давању Мона Лиза као поклон Уље Слике из Грчке чини све могуће. Како наш рад сликара За разлику од наших конкурената, нема високе технологије чаробњаштво, рачунар варалица или штампарија иза наших дела. Све наше слике су 100% ручно на празном платну са уљима. Наши искусни уметници раде на исти начин на који да Винци, Монет и Писсаро урадио. Они су почели са скица, додате детаље, попуните боје, додати текстуре и истиче, а резултати су изузетни. На крају, ви ћете своје ремек-дело. Ово је како ми радимо. Мона Лиза од Мона Лиза Леонарда да Винчија Рођење Венере (ла Насцита ди Венере) од Сандро Боттицелли (Алесандро Филипепи) Рођење Венере (ла Насцита ди Венере) Париска улица-Кишно време од 1877 Густаве Цаиллеботте Париз-Улица Кишно време 1877 Тајна вечера Леонардо да Винци Последња вечера Можемо да поново ручно сваки велики рад сваког уметника који је икада важно одржати четком за платно. Елите неким узорцима? Тачке и кликните кроз нашу галерију која је претраживи уметника, покрете, предмете, збирке и чак и музеја. На ретка прилика да немамо комад који тражите, кликните овде да нас обавестите Вашег захтева. Ми ћемо пронаћи га и репродукује за вас. Да ли сте спремни да виси дела господара на зидове? На нашим ценама, можда желите више од једне. Почните тако што ћете прегледати галерију. Са нашег талентованог сликара грчког уље, нудимо 100% ручно уље на разним темама и стилова. Реал уметност је увек скупо, чак и ако је репродукција. Нудимо приступачна у реалном уметности из Грчке са нашим клијентима у сваком углу света. Већина наших сликара уља су обучени и строго култивисан, када су у школама и факултетима, то ће нам помоћи да се лако рукује свим класичним комисијама стил, не само грчка слика уљаним бојама. Платно доо има 6 година искуства у индустрији уље на платну, и 4 године продаје на мрежи искуство. Ми продајемо само хиљаду уља годишње, за одржавање квалитета и ручно израђеним процес. Када сликари се дизајн, они то од контуре оловком на белом платну, то није ни чудо, уље на платну чак и велики мајстори користе оловке, да се створе први слој. У овом тренутку, уље на платну је и даље груба и можете само да видим неке велике блокове боје. Један или два дана касније, он суши и сликара почиње на други слој. Обично парче репродукције настаје када се врши трећи слој, ако је потребно без корекције. Категоризована Уља на платну Репродукције Нудимо уља и портрете у скоро свим категоријама, укључујући Сажетак, Импресионизам, Експресионизам, Препород, Економски и још много тога. Све ручно осликана од стране нашег високо обучене и веште уметнике слика уље. Наши пословни укључује популарне уметности, стари мајстор је репродукција слика, портрета уље обичај (из фотографију портрета уље на платну на платну) и 19. веку важна уља Уље Слике из Грчке
Картины, выполненные маслом из Греции Александр Merianou Картины, выполненные маслом Корфу Греция Греция картины, выполненные маслом - Александр Merianou Галерея "картины, выполненные маслом из Греции" включает в себя искусство картины, которые вдохновили на самые разнообразные темы, как: • Греческий Средиземноморье сцены • Пейзажи • морские пейзажи • греческая мифология • Азиатский мифы • Классическая • Современное • Аннотация • карикатура Все наши картины на 100% масла ручной росписью талантливые художники с использованием высококачественной нефтью краски и холст лучшим качеством Linea. Картины, выполненные маслом из Греции Галерея продает качество ручной росписью маслом картин и рам для домов, офисов, ресторанов и т.д. Мы собрали буквально тысячи известных произведений искусства из классиков, как Леонардо да Винчи и Клода Моне, на более современные картины маслом в удобно и весело онлайн торгового обслуживания. Выберите из оценки тем, жанров, в том числе художников Ван Гога, Ренуара, Гогена и Густав Климт. У нас есть огромный выбор мифологии, аннотация, животных, религиозных, натюрморты, цветы, mediteranean и пейзажная живопись маслом, которые доступны в нашей коллекции. Все наши картин ручной росписью маслом на холсте реальной только с высоким качеством материалов и методов, а затем оперативно доставлены к вашему дому или офису оформлена и готова к венг. У нас самые красивые современные, современные и абстрактные картины маслом. Наши опытные стороны художников-краска все от известных картин маслом, чтобы пользовательские картины маслом. Все наши картины маслом, сделанные в традиционным способом, настоящие художники, которые начинают с чистого листа, и шаг за шагом создает красивые расписанные вручную масляной живописи. Наши художники стороны краской каждую картину маслом тщательно и красиво. Мы отличаемся от конкурентов, не допуская использования компьютерных технологий или типографий --- каждой картине вы видите в нашей коллекции созданные руками человека и создали с нуля, используя только высококачественные масла и масло. У нас есть огромный перечень штрафа картины маслом искусства, которое включает в себя импрессионистов и Ренессанса, а также Леонардо да Винчи Тайная вечеря и Мона Лиза, Ван Гог Звездная ночь, и цветок Клода Моне и до сих пор картины жизни. У нас есть достаточно обширная коллекция Венеции, собаки, лошади, птицы, цветы, пейзаж, религиозные и работ, включая Иисуса картины. Картинная галерея нефть, возможно, крупнейшим и наиболее удобное хранилище в мире изобразительного искусства на продажу. Так что если вы ищете нефть живопись периода Ренессанса или более современная живопись, картины, даже обычай, мы ваши одна остановка магазин за невероятную картинной галереей, которая пленит вас. На нашем сайте вы найдете это и многое другое. Мы предлагаем миру Бесплатная доставка! Найти мир изобразительного искусства репродукции картины маслом на кончиках ваших пальцев. Картинная галерея нефть является штраф любителей искусства "только назначения Интернет! Найди свой любимый нефть живописи из сотни художников: сэр Лоуренс Альма Тадема известные картины, Альберт Бирштада живопись маслом, Антонио Каналетто, живопись маслом, картины Джон Кольер нефть, Леонардо да Винчи картины, репродукции Томаса Гейнсборо, Эдмунд Блэр Лейтон реплики картины Клода Моне нефть , Harmenszoonvan ван Рейна Рембрандта картины маслом, Пьера Огюста Ренуара искусство, Юлий Стюарт Работа Джозефа Уильяма Тернера Mallord живопись, Винсент Ван Гог воспроизводства, Джон Уильям Уотерхаус искусства на продажу, Джордж Уоттс репродукции, и многое другое! Вот наши картины, выполненные маслом Стили: аннотация, современное искусство на продажу, греческий реализм, Folk, греческий Картина импрессионизма, американских, Tonalism, урна для мусора, школьных работ, арт деко, модерн, поп-арт Живопись, Классическая музыка, академический, неоклассического искусства, кубизм, сюрреализм, фовизм, футуризм работ, экспрессионизм Картина на продажу, фантастический реализм искусства на продажу, изобразительное искусство, импрессионизм, картины Почтовые импрессионизма, Наивное искусство, натурализм, реализм искусства, живопись, восточные масла, Pre Raphaelite картины, ренессанс, барокко, Картины в стиле рококо, римской школы живописи, романтического искусства, символизма масляной живописи, викторианского, Neoclassism Картина на продажу, и многое другое! Мы имеем обширную коллекцию картин. Вот некоторые из наших картин Тематика: абстрактные картины, масло животное живопись, арабские картины маслом, картины маслом Христа, Собака искусства, цветок искусства, картины охоты, Knight масляной живописи, садово-паркового искусства, средиземноморская живопись маслом, восточная живопись, искусство Париж для продажи , религия и искусство Библии, Натюрморты, Венеции искусство, и многое другое! В живописи из Греции Галерея, мы предлагаем ручной работы, масло на холсте репродукции самых известных произведений искусства. Что более удивительно, чем наш выбор, и наши цены? Наша служба поддержки клиентов. Мы будем работать с вами на протяжении всего процесса, чтобы убедиться, что картина вы получите именно то, что вы хотите. Представьте себе, показаны художественный музей качеством в вашей собственной гостиной или в офисе. Вот это отличный способ впечатлить друзей, соседей и клиентам. Как насчет предоставления Моны Лизы в дар картины, выполненные маслом из Греции все возможно. Как наша работа художников В отличие от наших конкурентов, нет высокотехнологичной волшебством, компьютерные трюки или типографии за наших работ. Все наши картины на 100% ручная работа на чистый холст, масло. Наши опытные художники работают так же, как Да Винчи, Моне и Писсаро сделал. Они начинаются с эскиза, добавить подробности, заполнить цвета, добавить текстуру и подчеркивает, и результаты являются внеочередными. В конце концов, вы будете владеть истинным произведением искусства. Это, как мы работаем. "Мона Лиза" Леонардо да Винчи "Мона Лиза" Рождение Венеры "(La Nascita ди Venere) Сандро Боттичелли (Алессандро Filipepi) Рождение Венеры" (La Nascita ди Venere) Париж улицы дождливая погода 1877 году Гюстав Кайботт Париже улицы дождливая погода 1877 Тайная вечеря Леонардо да Винчи "Тайная вечеря Мы можем воссоздать вручную всех основных работ по каждой важной художник, который когда-либо проводившихся кистью на холст. Хотите несколько примеров? Point и нажмите через нашу галерею, которая's поиска художников, движений, предметов, коллекций и даже музеи. В тех редких случаях, что мы не имеем ней вы ищете, нажмите здесь, чтобы сообщить нам ваш запрос. Мы будем ее найти и воспроизвести его для вас. Готовы ли вы повесить работ мастера на стенах? В наши цены, вы можете больше, чем одна. Начните с просмотра нашей галереи. С нашим талантливым художникам нефть греческий, мы предлагаем 100% ручная масляная живопись на различные темы и стили. Настоящее искусство всегда дорого, даже если это воспроизводство. Мы предлагаем настоящее искусство доступным из Греции для наших клиентов в любом уголке мира. Большинство наших художников нефть строгого подготовку и культурные, когда они были в школах и колледжах, это помогает нам обрабатывать все классический стиль легко комиссий, а не только греческой живописи маслом. Холст Inc имеет 6-летний опыт работы в отрасли масляной живописи, до 4 лет, опыт продаж через Интернет. Мы продаем только картины маслом тысяч в год, чтобы сохранить качество и ручной процесс. Когда художники получают дизайн, они очерчивают его карандашом на белом холсте, это не удивительно, даже великие мастера живописи маслом использование карандашей, для создания первого слоя. На данный момент, картины маслом прежнему грубо и вы можете видеть только некоторые крупные блоки цвета. Один или два дня спустя, оно высыхает, и художник начинает на второй слой. Обычно кусок воспроизводства появляется в период, когда сделали третий слой, если никакой коррекции не требуется. Категория Oil Painting репродукции Мы предлагаем маслом картин и портретов почти в каждой категории, включая аннотацию, импрессионизм, экспрессионизм, ренессанс, экономические и многие другие. Все ручной росписью наших высококвалифицированных и опытных художников масляной живописи. Наша деятельность включает в себя популярный искусство, живопись старый магистр репродукции, портреты пользовательских нефти (с фотографии портрет маслом на холсте) и 19-м веке важно картины маслом Картины, выполненные маслом из Греции
Obrazy olejne z Grecji Alexandra Merianou Obrazy olejne Korfu Grecja Grecja obrazów olejnych - Alexandra Merianou Galeria "Oil Paintings from Greece" obejmuje obrazy sztuki, które są inspirowane przez wiele różnych tematów, jak: • greckie Śródziemnego Scenes • Krajobrazy • Seascapes • greckiej mitologii • azjatyckich Mity • klasyczna • Nowoczesne • Streszczenie • Cartoon Wszystkie nasze obrazy są w 100% oleju ręcznie malowane przez utalentowanych artystów, przy użyciu wysokiej jakości farb i olej najlepszy płótnie linea jakości. Obrazy olejne z Grecji Galeria sprzedaje wysokiej jakości ręcznie malowane obrazy olejne oraz ramy do domów, biur, restauracji, itp. Zebraliśmy tysiące znanych dzieł z klasyki jak Leonardo da Vinci i Claude Monet, bardziej współczesne obrazy olejne, w wygodny i usługi online, zabawne zakupy. Wybierz jedną z kilkudziesięciu tematy, gatunki oraz artystów jak Van Gogh, Renoir, Gauguin i Gustava Klimta. Mamy ogromny wybór mitologii streszczenie, zwierząt, religijne, martwe natury, kwiaty, śródziemnomorskim i obraz olejny krajobraz, które są dostępne w naszej kolekcji. Wszystkie nasze obrazy są ręcznie malowane na płótnie olej na prawdziwe tylko materiałów najwyższej jakości i techniki, a następnie szybko dostarczony do domu lub biura oprawione i gotowe do wieszania. Mamy najpiękniejsze nowoczesne, współczesne i abstrakcyjne obrazy olejne. Nasi wykwalifikowani strony artystów-wszystko farby ze słynnych obrazów olejnych obrazów olejnych na niestandardowe. Wszystkie nasze obrazy olejne, wykonane są w sposób tradycyjny, przez prawdziwych artystów, którzy zaczynają się puste płótno i krok po kroku stworzyć piękny ręcznie malowany obraz olejny. Nasze strony artystów farby każdy obraz olejny starannie i pięknie. Wyróżniamy się od konkurencji poprzez unikanie korzystania z technologii komputerowych lub maszyn drukarskich --- każdy obraz można zobaczyć w naszej kolekcji jest spreparowany przez ludzkie ręce i tworzone od podstaw, wykorzystując tylko najwyższej jakości olejów i płótnie. Mamy ogromną spis grzywny obrazy olejne sztuki, która zawiera impresjonistów i renesansu, jak Leonardo da Vinci Ostatnia wieczerza i Mona Lisa, Van Gogha Starry Night ", a kwiat Claude Monet i nadal obrazy życia. Mamy bardzo bogaty zbiór Wenecja, pies, koń, ptak, kwiat, krajobraz, i religijne dzieła sztuki, w tym obrazy Jezusa. Obrazy olejne Galeria jest prawdopodobnie największym i najbardziej wygodny repozytorium grzywny dzieła sztuki na sprzedaż. Więc jeśli szukasz malarstwo olejne z okresu renesansu lub malarstwo bardziej nowoczesne, a nawet obrazów niestandardowych, jesteśmy jednego okienka "niesamowite galerii sztuki, która uwiedzie Państwa. Na naszej stronie znajdziesz to i wiele więcej. Oferujemy Worldwide Free Shipping! Znajdź świecie sztuk reprodukcje olejne malarstwa na wyciągnięcie ręki. Obrazy olejne Galeria tylko grzywny miłośników sztuki "miejsca docelowego w Internecie! Find Your Favorite Olej z setek Artists: Sir Lawrence Alma Tadema słynnych obrazów, obraz olejny Albert Bierstadt, obraz olejny Antonio Canaletto, John Collier obrazy olej, Leonardo Da Vinci obrazy, reprodukcje Thomas Gainsborough, Edmund Blair Leighton repliki, obrazy Claude Monet olej , Harmenszoonvan obrazów Rembrandta van Rijn oleju, Pierre Auguste Renoir sztuki, Julius grafiki Stewart, Joseph Mallord William Turner malarstwo Vincenta van Gogha reprodukcji, John William Waterhouse sztuki na sprzedaż, Jerzy reprodukcje Watts, i wiele więcej! Oto nasze style obrazów olejnych: Abstrakcyjne, dzieł sztuki współczesnej do sprzedaży, grecki Realizm, folk, greckie dzieła sztuki impresjonizmu, amerykańskie, Tonalism, Ashcan Szkoły artystyczne Szkoły, Art Deco, Art Nouveau, Pop Art Painting, Muzyka klasyczna, Academic, neoklasycznego sztuki, kubizm, surrealizm, Fowizm, grafika futuryzm, ekspresjonizm dzieła sztuki na sprzedaż, Fantastic Art Realizm do sprzedaży, sztuki figuratywne, impresjonizm, obrazy po impresjonizm, sztuka naiwna, naturalizm, realizm sztuki, orientalnej obrazy olejne, przed obrazami Raphaelite, renesansu, sztuce baroku, dzieła sztuki rokoko, Roman obrazów szkoły romantycznej grafika, malarstwo olejne symbolizmu, wiktoriański, grafika Neoclassism na sprzedaż, i wiele więcej! Mamy ogromną kolekcję obrazów olejnych. Oto niektórzy ze nasze obrazy Tematy: abstrakcyjne obrazy, malarstwo olejne na zwierzętach, arabski obrazy olejne, malarstwo olejne Chrystusa, sztuki Dog, sztuki kwiatowe, obrazy polowań, malarstwo olejne Knight, Pejzaż, malarstwo olejne śródziemnomorskiej, orientalne malarstwa, Paryż na sprzedaż , religii i sztuki Biblii, Still Life obrazy, sztuka Wenecja i wiele więcej! Na Oil Paintings z Grecji galerii oferujemy ręcznie, olej na płótnie reprodukcje z najbardziej znanych dzieł sztuki. Co bardziej zadziwiające niż nasz wybór i nasze ceny? Nasza obsługa klienta. Będziemy współpracować z Państwem w trakcie całego procesu, aby upewnić się, że obraz pojawia się dokładnie, co chcesz. Wyobraź sobie wyświetlania sztuki jakości muzeum w swoim własnym salonie lub w biurze. Teraz to świetny sposób, aby zaimponować znajomym, sąsiadom i klientom podobne. Jak o rezygnację Mona Lisa jako Oil Paintings dar Grecja Sprawia to wszystko jest możliwe. Jak naszych prac malarzy W przeciwieństwie do naszych konkurentów, nie ma high-tech magia, sztuczki komputera lub drukarnie za nasze dzieła sztuki. Wszystkie nasze obrazy są w 100% ręcznie na pustym płótnie z olejami. Nasi doświadczeni artyści działają w taki sam sposób, Da Vinci, Monet i Pissaro zrobił. Zaczynają ze szkicu, dodać szczegóły, proszę wypełnić kolory, dodawać tekstury i podkreśla, a wyniki są nadzwyczajne. W końcu będziesz własne prawdziwe dzieła sztuki. Jest to, jak pracujemy. Mona Lisa Leonarda da Vinci Mona Lisa Narodziny Wenus (La nascita di Venere) przez Sandro Botticelli (Alessandro Filipepi) Narodziny Wenus (La nascita di Venere) Paris Street-słota 1877 roku przez Gustave Caillebotte Paris Street-deszczowej pogody 1877 Ostatnia Wieczerza Leonarda Da Vinci "Ostatnia Wieczerza" Możemy odtworzyć ręcznie wszystkich ważniejszych prac artysty, który co ważne, jaki kiedykolwiek odbył pędzla na płótno. Chcesz kilka przykładów? Wskaż i kliknij pośrednictwem naszej galerii to przeszukiwać przez artystów, ruchy, przedmioty, kolekcje, a nawet muzea. W rzadkich przypadkach, że nie mamy kawałek, którego szukasz, kliknij tutaj, aby nas powiadomić żądanie. Znajdziemy go i odtworzyć go dla Ciebie. Are you ready to hang dzieła mistrza na ścianach? Na nasze ceny, może być więcej niż jeden. Zacznij od przeglądania naszej galerii. Z naszych utalentowanych artystów z oliwek greckich, oferujemy 100% ręcznie obrazy olejne na różne tematy i style. Prawdziwa sztuka jest zawsze kosztowna, nawet jeśli jest to reprodukcja. Oferujemy przystępne prawdziwej sztuki z Grecji do naszych klientów w każdym zakątku świata. Większość naszych malarzy ropy naftowej były ściśle wyszkolonych i uprawiane, gdy byli w szkołach i na uczelniach, to pomaga nam obsługiwać wszystkie klasyczne prowizji styl z łatwością, nie tylko greckie malarstwo olejne. Canvas Inc, 6 lat doświadczenia w branży malarstwo olejne i 4 lata doświadczenia w sprzedaży online. Sprzedajemy tylko obrazy olejne tysięcy rocznie, w celu utrzymania jakości i ręcznie proces. Kiedy malarzy uzyskać projekt, to zarys je ołówkiem na białym płótnie, to nic dziwnego, nawet wielkich mistrzów malarstwo olejne wykorzystania ołówki, aby utworzyć pierwszą warstwę. W tym momencie obraz olejny jest nadal surowcem i widzisz tylko niektóre duże bloki koloru. Jeden lub dwa dni później, schnie i malarz zaczyna się w drugiej warstwie. Zazwyczaj kawałek reprodukcji powstaje, gdy trzecia warstwa jest wykonywana, jeżeli żadna korekta nie jest potrzebna. Categorized Olej Reprodukcje Oferujemy obrazy olejne oraz portrety w prawie każdej kategorii włączając w to abstrakcyjne, impresjonizm, ekspresjonizm, renesansu, ekonomiczne i wiele innych. Wszystkie ręcznie malowane przez naszych wysoko wykwalifikowanych i kompetentnych artystów obraz olejny. Nasza działalność obejmuje popularne sztuki, starego mistrza reprodukcje malarstwa, portrety olejne niestandardowy (od zdjęcia do portretu obraz olejny na płótnie) i 19 wieku ważne obrazy olejne Obrazy olejne z Grecji
Ölgemälde aus Griechenland Alexandra Merianou Ölgemälde Korfu Griechenland Griechenland Ölgemälde - Alexandra Merianou Die Galerie "Ölgemälde aus Griechenland" umfasst Kunst Gemälde, die durch eine große Vielfalt von Themen wie: • Griechisch Mittelmeer Szenen inspiriert • Landschaften • Seascapes • Griechische Mythologie • Asiatische Mythen • Klassik • Moderne • Zusammenfassung • Cartoon Alle unsere Bilder sind 100% Öl Hand von talentierten Künstlern mit qualitativ hochwertigen Ölfarben und die beste Qualität linea Leinwand gemalt. Ölgemälde aus Griechenland Gallery verkauft Qualität handgemalten Ölgemälden und Rahmen für Immobilien und Büros Restaurants, etc. Wir haben buchstäblich Tausende versammelt berühmte Kunstwerke aus den Klassikern wie Leonardo Da Vinci und Claude Monet, mehr zeitgenössische Ölgemälde in eine bequeme und Spaß Online-Shopping-Service. Wählen Sie von zahlreichen Themen, Genres und Künstlern wie Van Gogh, Renoir, Gauguin und Gustav Klimt. Wir haben eine riesige Auswahl an Mythologie, abstrakt, Tier, religiösen, Stilleben, Blumen, mediterranen Köstlichkeiten und Landschaft Öl-Malerei, die in unserer Sammlung vorhanden sind. Alle unsere Bilder sind von Hand in Öl auf echter Leinwand gemalt nur mit den hochwertigsten Materialien und Techniken und dann sofort nach Hause oder ins Büro geliefert gerahmt und fertig zum Aufhängen. Wir haben die schönsten moderne, zeitgenössische und abstrakte Ölgemälde. Unsere erfahrenen Künstlern von Hand zu malen alles, was von den berühmten Ölbildern, um benutzerdefinierte Ölgemälde. Alle unsere Ölgemälde sind in der traditionellen Weise gemacht, von echten Künstlern, die mit einer leeren Leinwand und Schritt für Schritt erstellen Sie eine schöne Hand-Ölgemälde beginnen. Unsere Künstler malen Hand jedes Ölgemälde sorgfältig und schön. Wir unterscheiden uns von der Konkurrenz durch die Vermeidung der Verwendung von Computertechnik oder Druckmaschinen --- jedes Bild sehen Sie in unserer Sammlung ist von Menschenhand gestaltete und von Grund auf neu erstellt, wobei nur die höchste Qualität Öle und Leinwand. Wir haben eine riesige Inventar der bildenden Kunst Öl-Gemälde, die Impressionisten und der Renaissance sowie Leonardo da Vincis 'Das letzte Abendmahl und Mona Lisa, Van Gogh's The Starry Night enthält, und Claude Monet's Blumen und Stillleben. Wir haben eine recht umfangreiche Sammlung von Venedig, Hunde-, Pferde-, Vogel-, Blumen-, Landschafts-und religiöse Kunstwerke einschließlich Jesus Gemälde. Ölgemälde Galerie ist möglicherweise der weltweit größte und bequemste Repository der bildenden Kunst Werke zum Verkauf. Wenn Sie also auf der Suche nach einem Ölgemälde aus der Zeit der Renaissance oder einer modernen Malerei, auch benutzerdefinierte Bilder, sind wir Ihr One-Stop-Shop für eine unglaubliche Kunstgalerie, die Sie fesseln wird. Auf unseren Seiten finden Sie dies und vieles mehr finden. Wir bieten Worldwide Free Shipping! Hier finden Sie die Welt der bildenden Kunst Ölbild Vervielfältigung at your fingertips. Ölgemälde Galerie ist nur die feine Kunst-Liebhaber "Internet-Destination! Finden Sie Ihr Lieblings-Ölgemälde von Hunderten von Künstler: Sir Lawrence Alma Tadema berühmte Gemälde, Albert Bierstadt Ölmalerei, Antonio Canaletto Ölmalerei, John Collier Ölgemälde, Leonardo Da Vinci Gemälde, Thomas Gainsborough Vervielfältigung, Edmund Blair Leighton Replik, Claude Monet Ölgemälde , Harmenszoonvan Van Rijn Rembrandt Öl-Gemälde, Pierre Auguste Renoir Kunst, Julius Stewart Grafik, Joseph Mallord William Turner Malerei, Vincent Van Gogh Vervielfältigung, John William Waterhouse Kunst zu verkaufen, George W Vervielfältigung und vieles mehr! Hier sind unsere Ölgemälde Stile: Kurzreferat, zeitgenössische Kunst zu verkaufen, Griechisch Realismus, Folk, Griechisch Impressionismus Kunstwerk, American, Tonalismus, Ashcan School, School Grafik, Art Deco, Jugendstil, Pop-Art Gemälde, Klassik, Academic, neoklassische Kunst, Kubismus, Surrealismus, Fauvismus, Futurismus Kunstwerk, Expressionismus Kunstwerke zum Verkauf, Phantastischen Realismus Kunst zu verkaufen, Figurative Kunst, Impressionismus, Post-Impressionismus Malerei, Naive Kunst, Naturalismus, Realismus Kunst, Orientalen Ölgemälde, Pre Raphaelite Bilder, Renaissance, des Barocks, Rokoko-Kunstwerk, römische Schule Malerei, Romantik Kunstwerk, Symbolismus Ölmalerei, Victorian, Neoclassism Kunstwerke zu verkaufen, und vieles mehr! Wir haben eine umfangreiche Sammlung von Ölgemälden. Hier sind einige unserer Gemälde Themen: Abstrakte Gemälde, Animal Ölmalerei, arabischen Ölgemälde, Christus Ölmalerei, Dog Kunst, Blumen Kunst, Jagd Bilder, Knight Ölmalerei, Landschaftsmalerei, Mittelmeer Ölmalerei, orientalischen Malerei, Paris Kunst zum Verkauf , Religion und Bibel-Kunst, Stillleben, Venedig Kunst und vieles mehr! Auf Ölgemälde aus Griechenland Gallery, bieten wir Ihnen handgefertigte, Öl auf Leinwand Reproduktionen der berühmtesten Werke der Kunst. Was ist umso erstaunlicher, als unsere Auswahl und unsere Preise? Unser Kundenservice. Wir werden mit Ihnen während des gesamten Prozesses zu gewährleisten, dass das Bild erhalten Sie genau das, was Sie wollen. Stellen Sie die Anzeige musealer Qualität der Kunst in Ihrer eigenen Wohnzimmer oder in Ihrem Büro. Nun, das ist eine tolle Möglichkeit, Freunde, Nachbarn und Kunden gleichermaßen zu beeindrucken. Wie wäre es mit Angabe der Mona Lisa als Geschenk Ölgemälde aus Griechenland macht's möglich. Wie unsere Arbeit Maler Anders als unsere Konkurrenten, gibt es keine High-Tech-Zauberei, Computer-Tricks oder Druckmaschinen hinter unseren Kunstwerken. Alle unsere Bilder sind 100% handgefertigt und auf eine leere Leinwand mit Ölen. Unsere erfahrenen Künstlern zu arbeiten genauso wie Da Vinci, Monet und Pissarro hat. Sie beginnen mit einer Skizze, Details hinzuzufügen, füllen Sie die Farben, Texturen hinzufügen und Highlights, und die Ergebnisse sind außerordentlich. Am Ende werden Sie selbst ein wahres Kunstwerk. Dies ist, wie wir arbeiten. Mona Lisa von Leonardo Da Vinci Mona Lisa Geburt der Venus "(La nascita di Venere) von Sandro Botticelli (Alessandro Filipepi) Geburt der Venus (La nascita di Venere) Paris Street-Regenwetter 1877 von Gustave Caillebotte Paris Street-Regenwetter 1877 Das Letzte Abendmahl von Leonardo da Vinci Das letzte Abendmahl Wir können von Hand neu zu allen wichtigen Arbeit von allen wichtigen Künstler, statt immer ein Pinsel auf die Leinwand. Willst du einige Beispiele? Point und klicken Sie sich durch unsere Galerie, die von Künstlern, Bewegungen, Themen, Sammlungen und Museen auch durchsucht werden. In den seltenen Fällen, dass wir nicht über das Stück, das Sie suchen, klicken Sie hier teilen Sie uns Ihre Anfrage. Wir werden es finden und zu reproduzieren für Sie. Sind Sie bereit, das Werk eines Meisters hängen an Ihren Wänden? Auf unsere Preise können Sie mehr als eine. Starten Sie, indem Sie in unserer Galerie. Mit unseren talentierten griechisch Öl-Maler, bieten wir Ihnen 100% handgemachte Ölgemälde zu verschiedenen Themen und Stilen. Real Kunst ist immer teuer, auch wenn es eine Reproduktion. Wir bieten erschwingliche echte Kunst, aus Griechenland, unseren Kunden in jedem Winkel der Welt. Die meisten unserer Öl-Maler waren streng geschult und kultiviert, wenn sie in Schulen und Hochschulen wurden, ermöglicht uns dieser Schritt behandelt alle klassischen Stil Provisionen einfach, nicht nur griechische Ölmalerei. Canvas Inc hat 6 Jahre Erfahrung in der Öl-Malerei Industrie, und 4 Jahren online sales experience. Wir verkaufen nur tausend Ölgemälde jährlich, Qualitätssicherung und die Hand-made-Prozess. Wenn Maler ein Design zu erhalten, sie skizzieren sie mit Bleistift auf die weiße Leinwand, ist es kein Wunder, auch große Ölbild Meister benutzen Bleistifte, auf die erste Ebene zu erstellen. In diesem Moment ist das Ölbild noch rau und Sie sehen nur einige große Farbblöcke. Ein oder zwei Tage später, trocknet es, und der Maler beginnt auf der zweiten Schicht. Normalerweise ein Stück der Fortpflanzung entsteht, wenn dritte Schicht durchgeführt wird, wenn keine Korrektur erforderlich ist. Kategorisiert Ölgemälde Reproduktionen Wir bieten Ölgemälde und Porträts in fast allen Kategorien, einschließlich Abstract, Impressionismus, Expressionismus, Renaissance, Wirtschafts-und viele mehr. Alle von Hand gemalt unsere gut ausgebildeten und erfahrenen Ölmalerei Künstler. Unser Geschäft umfasst populäre Kunst, alte Meister der Malerei Vervielfältigung, individuelle Porträts (Foto von der Ölmalerei Portrait auf Leinwand) und 19. Jahrhundert wichtige Öl-Gemälde Ölgemälde aus Griechenland
Dipinti ad olio provenienti dalla Grecia Alexandra Merianou Dipinti ad Olio Corfu Grecia Grecia Dipinti ad Olio - Alexandra Merianou La galleria "Dipinti ad Olio dalla Grecia" comprende dipinti d'arte che sono ispirati da una grande varietà di temi quali: • Scene greca del Mediterraneo • Paesaggi • Seascapes • mitologia greca • Asian Miti • Classica • Moderno • Abstract • Cartoon Tutti i nostri dipinti sono al 100% di olio dipinto a mano da artisti di talento e di buona qualità-olio-pitture e la tela migliore linea di qualità. Dipinti ad olio provenienti dalla Grecia Galleria vende a mano di qualità dipinti a olio e telai per case, uffici, ristoranti, ecc Ci siamo riuniti letteralmente migliaia di famose opere d'arte dai classici come Leonardo Da Vinci e Claude Monet, a più dipinti ad olio in contemporanea un comodo e divertente servizio di shopping online. Scegliere tra decine di temi, generi e artisti tra cui Van Gogh, Renoir, Gauguin e Gustav Klimt. Abbiamo una vasta selezione di mitologia, astratti, animali, religiosi, nature morte, fiori, mediterraneo e la pittura a olio del paesaggio che sono disponibili nella nostra collezione. Tutti i nostri quadri sono dipinti a mano ad olio su tela reale solo con materiali di altissima qualità e tecniche e poi prontamente consegnato a casa o in ufficio incorniciato e pronto per essere appeso. Abbiamo i quadri più belli moderna, contemporanea e astratta del petrolio. I nostri qualificati artisti di mano tutto ciò che vernice da famosi dipinti ad olio di dipinti ad olio su ordinazione. Tutti i nostri dipinti ad olio sono realizzati in modo tradizionale, da veri artisti che iniziano con una tela bianca e passo dopo passo, creare una bella mano, dipinto a olio. I nostri artisti mano di vernice ogni pittura ad olio faticosamente e meravigliosamente. Cosa ci distingue dalla concorrenza, evitando l'uso di tecnologie informatiche o macchine da stampa --- ogni dipinto che vedete nella nostra collezione è realizzato da mani umane e creato da zero, usando solo gli oli di altissima qualità e tela. Abbiamo un enorme inventario di quadri ad olio d'arte che comprende impressionista e la rinascita così come L'Ultima Cena di Leonardo da Vinci e Monna Lisa, Van Gogh La notte stellata, e fiori di Claude Monet e nature morte. Abbiamo piuttosto una vasta collezione di Venezia, cani, cavalli, uccelli, fiori, paesaggi, opere d'arte e religiosi tra cui dipinti di Gesù. Dipinti ad Olio Gallery repository è forse la più grande e più conveniente al mondo di opere d'arte in vendita. Quindi, se siete alla ricerca di un dipinto ad olio del periodo rinascimentale o una pittura più moderna, anche dipinti personalizzati, noi siamo il vostro sportello unico per un'esperienza incredibile galleria d'arte che vi catturerà. Sul nostro sito troverete questo e altro ancora. Offriamo tutto il mondo Spedizione Gratuita! Trovare il mondo di fine del petrolio riproduzioni d'arte di pittura a portata di mano. Dipinti ad Olio Gallery è la destinazione appassionati d'arte 'solo Internet! Trova il tuo preferito Oil Painting di centinaia di artisti: Sir Lawrence Alma Tadema dipinti famosi, Albert Bierstadt pittura ad olio, pittura ad olio Antonio Canaletto, John Collier dipinti ad olio, dipinti di Leonardo Da Vinci, Thomas Gainsborough riproduzioni, Edmund Blair Leighton replica, Claude Monet dipinti olio , Harmenszoonvan Van Rijn Rembrandt dipinti ad olio, arte Pierre Auguste Renoir, Julius artwork Stewart, Joseph Mallord William Turner, la pittura, la riproduzione Vincent Van Gogh, John William Waterhouse Arte per la vendita, George riproduzioni Watts, e altro ancora! Ecco i nostri stili di Dipinti ad Olio: astratto, arte contemporanea per la vendita, greco Realismo, Folk, opere d'arte Impressionismo greco, italiano, Tonalismo, Ashcan School, scuola d'arte, Art Deco, Art Nouveau, la pittura Pop Art, Musica classica, accademico, l'arte neoclassica, Cubismo, Surrealismo, Fauvismo, opere d'arte Futurismo, Espressionismo opere d'arte per la vendita, l'arte del realismo fantastico per la vendita, arti figurative, impressionismo, dipinti Post Impressionismo, arte naif, il naturalismo, l'arte del realismo, orientali dipinti ad olio, dipinti Pre raffaellita, rinascimentale, barocca, opere d'arte rococò, dipinti scuola romana, opere d'arte romantica, pittura ad olio Simbolismo, vittoriana, opere d'arte Neoclassicismo in vendita, e di più! Abbiamo una vasta collezione di dipinti ad olio. Ecco alcuni nostri soggetti dipinti: quadri astratti, Animali pittura olio, dipinti ad olio arabo, pittura olio di Cristo, l'arte del cane, arte floreale, Caccia dipinti, olio su tela Knight, l'arte del paesaggio, pittura ad olio del Mediterraneo, pittura orientale, l'arte di Parigi per la vendita , La religione e l'arte della Bibbia, nature morte, d'arte a Venezia, e di più! Dipinti a olio dalla Grecia Gallery, offriamo a mano, olio su tela riproduzioni delle opere più famose d'arte. Cosa c'è di più sorprendente che la nostra selezione ed i nostri prezzi? Il nostro servizio clienti. Lavoreremo con voi durante tutto il processo per assicurarsi che la pittura si riceve è esattamente quello che vuoi. Pensare di visualizzare la qualità del museo d'arte nel salotto di casa propria o in ufficio. Ora, questo è un ottimo modo per impressionare gli amici, vicini di casa e clienti. Il modo di dare la Monna Lisa come un Dipinti ad Olio dono dalla Grecia rende tutto possibile. Come i nostri pittori di lavoro A differenza dei nostri concorrenti, non c'è high-tech magia, trucchi computer o macchine da stampa dietro le nostre opere d'arte. Tutti i nostri dipinti sono al 100% a mano su una tela bianca con oli. I nostri artisti con esperienza di lavoro nello stesso modo che il Da Vinci, Monet e Pissarro fatto. Iniziano con un disegno, aggiungere dettagli, compilare i colori, aggiungere texture e mette in evidenza, ed i risultati sono straordinari. Alla fine, si possiede una vera e propria opera d'arte. Questo è il modo in cui lavoriamo. Mona Lisa di Leonardo Da Vinci Mona Lisa Nascita di Venere (La Nascita di Venere) di Sandro Botticelli (Alessandro Filipepi) Nascita di Venere (La Nascita di Venere) Paris Street-Rainy Weather 1877 da Gustave Caillebotte Paris Street-Rainy Weather 1877 L'Ultima Cena di Leonardo Da Vinci, The Last Supper Siamo in grado di ricreare a mano ogni grande opera di ogni artista importante che mai tenuto un pennello sulla tela. Vogliono alcuni esempi? Point and click nella nostra galleria, che è consultabile da artisti, i movimenti, i soggetti, le collezioni e persino musei. Nelle rare occasioni che non abbiamo il pezzo che stai cercando, clicca qui per farci sapere la vostra richiesta. Troveremo e di riprodurla per voi. Sei pronto per appendere le opere di un maestro sulle vostre pareti? Presso i nostri prezzi, è possibile più di una. Iniziare la navigazione la nostra galleria. Con il nostro olio di pittori di talento greco, offriamo 100% fatta a mano quadri ad olio su vari temi e stili. La vera arte è sempre costoso, anche se si tratta di una riproduzione. Offriamo a prezzi accessibili vera e propria arte dalla Grecia ai nostri clienti in ogni angolo del mondo. La maggior parte dei nostri pittori del petrolio erano rigorosamente addestrati e coltivate quando erano nelle scuole e nelle università, questo ci aiuta a gestire tutte le commissioni classico stile facilmente, non solo la pittura a olio greco. Tela Inc ha 6 anni di esperienza nel settore della pittura ad olio, e 4 anni esperienza di vendita on-line. Noi vendiamo solo un migliaio di dipinti ad olio ogni anno, per mantenere la qualità e la mano di processo. Quando i pittori ottenere un design curato, muta dalla matita sulla tela bianca, non c'è da stupirsi, anche maestri grande pittura olio usare matite, per creare il primo strato. In questo momento, la pittura ad olio è ancora grezzo ed è possibile vedere solo alcuni grandi blocchi di colore. Uno o due giorni dopo, si asciuga, e il pittore inizia il secondo strato. Di solito un pezzo di riproduzione viene in essere quando terzo strato è fatto, se non la correzione è necessaria. Categorized Oil Painting Reproductions Offriamo dipinti a olio e ritratti in quasi tutte le categorie comprese Astratto, Impressionismo, Espressionismo, rinascimentale, economico e molti altri. Tutti dipinti a mano dai nostri artisti altamente qualificati e specializzati pittura olio. La nostra attività comprende l'arte popolare, riproduzioni vecchio maestro di pittura, ritratti a olio personalizzato (da una foto al ritratto dipinto ad olio su tela) e 19 ° secolo importanti dipinti ad olio Dipinti ad olio provenienti dalla Grecia Buy Oil Paintings from Greece
Κατασκευή Ιστοσελίδων Κέρκυρα
Web Design Corfu - Wdesign.gr
Page-Views: